Čo lieči Neuro Terapia?

AUTIZMUS

 

Autizmus je pervazívna, biologicky podmienená neurovývinová porucha. Je to chronické ochorenie s veľkou fenotypovou heterogenitou a neurobiologickými komorbiditami, čo viedlo všetkých zainteresovaných odborníkov k používaniu rôznej terminológie. Termín Autism Spectrum Disorder (ASD) používaný v svetovej literatúre sa u nás preložil a zaužíval ako poruchy autistického spektra (PAS), hoci správne by sa mal používať termín spektrum autistických porúch (SAP), alebo ak ide o jednu poruchu zo SAP, potom môžme použiť skratku PAS vo význame porucha zo spektra autistických porúch. Toto spektrum zahŕňa diagnózy uvádzané podľa MKCH 10 ako „detský autizmus“, „atypický autizmus“ a „Aspergerov syndróm“.

Detský autizmus je definovaný a) abnormálnym oneskoreným vývinom, ktorý sa prejavuje pred dovŕšením tretieho roku života; b) charakteristickým typom abnormálneho fungovania vo všetkých troch oblastiach psychopatológie: vo vzájomnej sociálnej interakcii, komunikácii a v obmedzenom, stereotypne sa opakujúcom správaní. Okrem týchto špecifických diagnostických čŕt, býva prítomná škála nešpecifických odchýlok ako sú fóbie, poruchy spánku a stravovania, výbuchy zlosti a proti sebe zameraná agresivita.

Atypický autizmus sa odlišuje od detského autizmu buď vekom vzniku, alebo tým, že nespĺňa všetky tri skupiny diagnostických kritérií.

Aspergerov syndróm charakterizuje rovnaký typ kvalitatívneho zhoršenia vzájomných sociálnych interakcií akým sa vyznačuje autizmus, spolu s obmedzeným, stereotypným, opakujúcim sa repertoárom záujmov a činností. Od autizmu sa odlišuje v prvom rade tým, že chýba celkové oneskorenie v reči a v kognitívnom vývine.

Pracovná skupina DSM-5 (www.dsm5.org) v máji 2013 zaviedla používanie jedného termínu, a to poruchy autistického spektra (spektrum autistických porúch), ktorý nahrádza a zastrešuje diagnózy autistická porucha, Aspergerova porucha a pervazívne poruchy inak nešpecifikované. Aspergerov syndróm už nie je osobitnou diagnózou, rovnako aj termín vysokofunkčný autizmus spadá do spektra. Diagnostické kritériá boli zredukované z 3 na 2, zameriavajúc sa na deficity v sociálnej komunikácii a interakcii a repetitívne vzorce správania a záujmov. Porucha sa nemusí vyskytovať do 3 rokov veku a diagnostické kritériá boli obohatené o možné senzorické abnormality.

Liečba stochastickou rezonanciou pôsobí pri autizme  pravdepodobne uvoľňovaním  neurotropných substancií, čím sa pozitívne mení plasticita mozgu, špeciálne v oblasti bazálnych ganglií. Zvláštnosť spočíva v tom, že regulačný mechanizmus látkovej výmeny mozgu je podnecovaný uvoľneným telu vlastným dopamínom a neuronálny signálny prenos sa zlepšuje.

Neuro Terapia by sa mala pričleniť do sprievodného medicínsko/terapeutického ošetrenia, čím bude pacient liečený v sociálnej a motorickej oblasti. Podstatné je, že aplikáciou liečby SR sa pozorujú  úspechy v zmiernení emocionálnych porúch, agresivity, psychomotorickej prehnanej dráždivosti, ako aj nočného neprerušovaného spánku, lepšie schopnosti koncentrácie a reči a zlepšená reguláciua svalového napätia, motorická koordinácia a pohybová precíznosť.

Liečba stochastickou rezonanciou má začínať počiatočným liečením počas 3 mesiacov 2 - 3krát týždenne a potom pokračovať 2 – 4 mesiace 1 – 2krát týždenne. Ak je to žiadúce, môže potom nasledovať udržiavacia terapia 1-krát týždenne počas 5 mesiacov.

Trasenie je závislé od celkového stavu pacienta a má sa začínať s ľahkým. Ďalej by sa mali deti priviesť formou hry na prvé liečebné jednotky. Pritom by sa mala procedúra u detí, ktoré majú strach, prerušiť po prvej programovej sekvencii, aby sa po dlhšej pauze po odoznejúcom strachu mohlo ďalej pokračovať. Podľa skúseností požadujú deti ďalšiu procedúru samé, keď prekonajú počiatočnú neistotu.

 

Nastavenie trasu/trasenia sa uskutočňuje stlačením ikony  „ + “ alebo „ - “, čím sa momentálne nastavenie trasenia zakaždým zvýši alebo zníži o jeden stupeň. Pre voľbu sú k dispozícii nasledujúce úrovne:

 „slabé“ je v podstate vhodné pre všetkých pacientov, aj pri  mnohonásobných chorobopisoch, napr. osteoporóze a neuropatii alebo ataxii atď. a/alebo u pacientov, ktorí sa nachádzajú telesne v slabom všeobecnom stave,

 „ľahké“ je vhodné pre pacientov, u ktorých sa prejavujú silné symptómy a/alebo sú telesne v podpriemernom všeobecnom stave,

„stredné“ je základné nastavenie pre pacientov s normálnym priebehom choroby a/alebo sa nachádzajúcich telesne v priemernom všeobecnom stave,

 „silné“ je vhodné pre pacientov, ktorí dosiahli už dobré až veľmi dobré liečebné výsledky a/alebo sa nachádzajú telesne vo veľmi dobrom všeobecnom stave.

Opýtajte sa nás!

Nenašli ste všetky informácie o Neuro Terapii, ktoré hľadáte?
Napíšte nám a my Vám radi odpovieme!

© 2022 Všetky práva vyhradené pre Medikocentrum s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Medikocentrum s.r.o.. Viac informácii